בכניסתכם ו\או שימושכם באתר התמקדות בבית (להלן: האתר") הנכם מאשרים כי קראתם, הבנתם ואתם מסכימים לפעול בהתאם לתנאי השימוש. אם מכל סיבה שהיא אינכם מסכימים לאמור בתנאי השימוש, אינכם רשאים להשתמש בפלטפורמה.

אחריותנו

• השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ובהתאם לזמינות האתר. אנו לא מוודאים את נכונות המידע המצוי באתר, והאחריות לבחינת המידע טרם שימושכם בו הינה שלכם. אנו לא מחויבים לערוך שינוים ו\או עדכונים באתר, בין אם עדכון כאמור נדרש כתוצאה ממידע חדש אשר הובא לידיעתנו, מאירועים שקרו לאחר העלאת המידע לאתר ובין אם עדכון כאמור נדרש מנסיבות אחרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המצוי באתר אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא לרבות וללא הגבלה: רפואי או פסיכולוגי, ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי מקצועי.
• אנו מסירים כל אחריות, מפורשת ו\או עקיפה, בקשר עם שימושכם באתר, לרבות וללא הגבלה אחריות מסחרית מכל סוג שהוא, אחריות להתאמת האתר לצורך מסוים, אחריות בקשר עם הפרות זכויות צד ג' ו\או כל אחריות אחרת הניתנת להגבלה על פי חוק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

• אנו לא מתחייבים ו\או מצהירים כי שירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפרעות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות;
• אנו לא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם תכנים, אשר מועלים לאתר על ידי משתמשים;
• אנו לא לוקחים אחריות מכל שסוג שהוא בקשר עם שימוש של אחרים בתכנים המועלים לאתר על–ידכם;
• אנו לא מתחייבים ו\או מצהירים כי התכנים המועלים על ידכם יוצגו בפלטפורמה ו\או ישמרו על-ידנו;
• אנו לא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם אתרים, אשר אינם קשורים ו\או שייכים לאתר, אפילו אם יש באתר קישורים לאתרים כאמור. אנו ממליצים לכם בחום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי צד ג' בהם אתם מבקרים;

שימושכם באתר והתחייבויותיכם:

• אתם מתחייבים לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
• אתם מתחייבים לא להעתיק ו/או להפיץ חלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהתמקדות בבית וענת גל און.
• אנו רשאים שלא לפרסם ו\או למחוק באופן מיידי תכנים, אשר מועלים על-ידכם לאתר, בכל עת ומכל סיבה לרבות וללא הגבלה אם הפרתם את כללי השימוש או ביצעתם מעשה ו\או מחדל אשר עלול להזיק לאתר ו\או להתמקדות בבית או מי מטעמם;
• הנכם מאשרים ומצהירים כי שימושכם באתר יעשה בהתאם לדין;
• אינכם רשאים לעשות באתר כל שימוש החורג מהשימושים המוצעים על –ידינו;
• הנכם מאשרים כי המידע אשר אתם מעלים לאתר לא יפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ולא יכיל תוכנות מחשב אשר עשויות לפגוע במערכות מחשב, בנתונים ו\או במידע אישי ו\או לנתר אותם;
• אינכם רשאים לעשות שימוש באתר המהווה השמצה ו\או הוצאת לשון הרע, איום, הטרדה, התנהגות מגונה, ו\או שימוש פוגעני אחר;
• אתם לבדכם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם לכם ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, והנכם מצהירים כי ידוע לכם כי התמקדות בבית וענת גל און לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.

קניין רוחני:

האתר והתכנים המוצגים בו על-ידנו לרבות וללא הגבלה: חומר כתוב, איורים, קבצים, תמונות, תוכנות, קוד, גרפיקה, צלילים, מוסיקה, וידאו, מידע, טכנולוגיה, יישומים אינטראקטיביים ו – URLs וכן, סימני מסחר ושמות מסחר למעט מידע המועלה על –ידכם (להלן ביחד – "התוכן") וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות לתוכן הינם בבעלות התמקדות בבית וענת גל און, ואין בתנאי שימוש אלו ו\או בשימושכם באתר כדי להקנות לכם כל זכות בקשר עם התוכן, למעט רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו ניתן להעברה לצורך גישה ושימוש פרטי ולא מסחרי, למעט שימושים מסחריים שהותרו באופן מפורש תחת תנאי שימוש אלו.

הגבלת אחריות:

• בכל מקרה, וככל שמתיר החוק, ענת גל און והתמקדות בבית ומנהליה, עובדיה ונציגיה (להלן ביחד – "הצדדים הקשורים") לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל חבות כלפיכם ו\או כלפי אחרים בקשר עם הגישה ו\או השימוש באתר;
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה ענת גל און והתמקדות בבית ו\או הצדדים הקשורים לא יישאו באחריות לנזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, לדוגמא, להפסדים או נזקים דומים, אפילו אם התמקדות בבית ו\או הצדדים הקשורים יודעה בדבר האפשרות לקרות נזקים כאמור.
• אתם מסכימים כי תהיו רשאים להתחיל בכל הליך משפטי הנובע מהשירותים ו/או הקשור אליהם עד לא יאוחר משנה מיום בו נוצרה עילת תביעה כאמור;
• אתם תשפו את האתר ו\או את הצדדים הקשורים בגין כל תביעה ו\או דרישה המוגשת נגדם על –ידי צד ג' כתוצאה משימושכם באתר.

שונות:

• תנאי שימוש אלו ביחד עם מדיניות הפרטיות שלנו המפורטים למטה מהווים מלוא ההסכמות ביננו לביניכם.
• אנו רשאים לבצע שיפורים ו\או שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת. מועד עריכת השינוי הינו התאריך המופיע בראש עמוד זה. אנו לא נהיה מחויבים לעדכן אתכם בדבר שינויים בתנאי השימוש – והאחריות להתעדכנות בשינויים כאמור היא שלכם. בהמשך השימוש שלכם בפלטפורמה הנכם מאשרים את שינוי תנאי השימוש.
• הנכם מסכימים ומקבלים שלא לנקוט הליכים משפטיים בקשר עם האתר ותנאים אלו (או כל שינוי או תוספת להם), נגד מי מעובדינו, מנהלינו, חברי הצוות או צד הקשור אלינו – באופן אישי.
• אי אכיפה של איזו מבין זכויותינו על פי תנאים אלו לא תחשב כוויתור על זכות כאמור לפי תנאים אלו ו/או לפי דין, או כוויתור או כהסכמה מצדינו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי או שינוי תנאים אלו על-ידכם, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.
• אנו נהיה רשאים להמחות את זכויותינו ואת חובותינו מכוח תנאים אלה ו\או חלקם ללא קבלת הסכמתכם וללא מתן הודעה על כך. תנאים אלו הינם אישיים עבורכם, ללא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב אינכם רשאים להמחות איזו מבין החובות ו\או הזכויות שלכם מכוח תנאים אלו, וכל המחאה כאמור תהיה בטלה.
• למעט אם נאמר מפורשת אחרת בתנאים אלה, התנאים אינם מהווים הסכם לטובת אדם שלישי;
• על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל, ללא שיינתן תוקף לכל הוראה העוסקת בהתנגשות בין דינים אשר מכוחה אמור לחול דין אחר. לבית המשפט המוסמך בתל – אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות ו/או הסכסוכים בין הצדדים בקשר לתנאי שימוש אלו, ו\או הגישה ו\או השימוש בפלטפורמה.
• כתובת הדואר האלקטרוני שלנו הינה: homefocusing.com למעט אם שצוין אחרת במפורש בתנאים, הנכם מתבקשים לשלוח הודעות ופניות לכתובת דואר אלקטרוני זו בלבד.

פרטיות

התמקדות בבית מכבדת את פרטיות המשתמשות והמשתמשים באתר. להלן מדיניות הפרטיות שלנו:

כללי

אנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אך ורק למטרות המפורטות מטה, ובהתאם לדין לרבות: התקנות האירופאיות בנוגע להגנה על פרטיות במידע The General Data Protection Regulation – GDPR)).  הנכם מוזמנים לצור עמנו קשר בכל עת בכתובת homefocusing@gmail.com לכל שאלה ו\או הבהרה בנושא פרטיות המידע שלכם. כמו-כן, הנכם זכאים לעיין במידע האישי, אשר העברתם לנו, ובהתאם לצורך, ולבקש מאתנו לתקן אי דיוקים או טעויות במידע כאמור. 
 
חלק מהמידע שנאסף מזהה את המשתמשים באופן אישי, כלומר בשמם ובכתובתם, מוצרים ושירותים שהתעניינו בהם וכיו"ב. זהו המידע שמסרתם ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר.
חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פניתם ועוד.
 

שינויים במדיניות הפרטיות:

אנו רשאים לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. מועד עריכת השינוי האחרון במדיניות הפרטיות מופיע בראש עמוד זה. הנכם מסכימים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע כדי להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתכם לנוסח ההסכם המתוקן.
 
המידע שלכם:
 
אנו עשויים לאסוף ולשמור מידע הקשור בשימושים שלכם באתר, לרבות וללא הגבלה: חומרים ו\או דפי אינטרנט בהם עיינתם, לינקים לאתרים בהם ביקרתם, קבוצות דיון בהן השתתפתם או בהן התעניינתם ו\או מידע אחר אשר העברתם אלינו מיוזמתכם. 
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, האתר יבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
 
כאשר הנכם מעבירים אלינו מידע, אשר לא התבקש באופן מפורש על –ידינו, אנו מבקשים כי המידע לא יכלול מידע רגיש (לדוגמא: מידע בדבר מוצע אתני ואישיות, דעות פוליטיות ואמונות, צנעת הפרט, מידע בריאותי או גנטי ו\או מצב כלכלי), אלא אם הנכם נותנים לנו את הסכמתכם המפורשת לאסוף ולאגור מידע כאמור.

אנו נאסוף את המידע למטרות הבאות בלבד:

> על מנת לאפשר לכם להשתמש באתר;
> על מנת לצור עמכם קשר;
> לצורך ניהול טכני של האתר ייעול או שיפור פעילותו;
> לצורך מחקר, שיפור, ניהול, הגנה, העשרה ופיתוח של השירותים ו\או התכנים המוצעים באתר;
> על מנת ליידע אתכם, בהתאם לכל דין, בנוגע למוצרים ו\או שירותים חדשים אשר עשויים לעניין אתכם;
> לצורך עמידה בדין החל עלינו. 
 

עם מי אנו רשאים לשתף את המידע?

אנו נגן על המידע שלכם, ולמעט כאמור מטה לא נעבירו לכל צד שלישי.
אנו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים לצורך: (1) קבלת שירותים, מנותני שירותים המסייעים לנו להישג את המטרות המפורטות לעיל, כגון: נותני שירותים בתחום אחסון ו\או עיבוד מידע, ובכפוף להתחייבות של נותני שירותים כאמור לסודיות ועמידה בסטנדרטים של שמירה על פרטיות ואבטחת מידע; (2) עמידה בהוראות כל דין ו\או דרישה של רשות מוסמכת; (3) מניעת נזק לגוף ו\או לרכוש ו\או לצד שלישי; (3) ניהול הליך משפטי עמכם.
 
איך אנו מגנים על מידע?
 
בעצם שימושכם בפלטפורמה הנכם מאשרים לנו כי הנכם מודעים לכך שהאינטרנט אינו פלטפורמת תקשורת בטוחה ב- 100%, ועל כן אין באפשרותנו להבטיח את ההגנה על המידע המועבר לנו על-ידכם (או אשר נשלח אליכם) באמצעות האינטרנט. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק ו\או הפסד אשר עשוי להיגרם לכם, או לאחרים כתוצאה מפגיעה בסודיותו של מידע כאמור. 
אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע סבירים לצורך הגנה על המידע, לרבות שימוש במערכות ותוכנות מוצפנות.
אנא תנו את הדעת לכך, שכאשר אתם משתפים מידע שלכם בערוצי תקשורת לא מאובטחים כגון: פורומים, הודעות צ'אט ודואר אלקטרוני, צדדים שלישיים עשויים לאסוף את המידע ולעשות בו שימוש. במילים אחרות, שיתוף של מידע אישי ברשת, באופן ציבורי, עשוי להוביל לקבלת, תגובות, מסרים ופניות לא רצויים מצדדים שלישיים. 
אנו עושים כמיטב יכולתנו לאבטח את המידע, אשר אתם משתפים עמנו, אך אין באפשרותנו להבטיח הגנה מוחלטת עליו. אנו לא נישא בכל אחריות למידע אשר אתם משתפים באתר ו\או בתקשורת עמנו, ושיתוף כאמור יעשה על אחריותכם וסיכונכם האישי בלבד.  
 

עוגיות ומגדלורים (Cookies and Beacons):

כמו מפעילי אתרי אינטרנט רבים, אנו אוספים מידע שהדפדפן שלכם שולח כאשר אתם מבקרים בפלטפורמה – באמצעות שימוש ב"עוגיות" וב- "מגדלורים".
למרבה הצער, אנו לא מתכוונים לעוגיות טעימות, כמו עוגיות שוקולד צ'יפ או חמאת בוטנים (איש איש וטעמו); אלו הם כינויים לרכיבי טכנולוגיה בהם אנו נעזרים.
 "עוגייה" היא קובץ קטן של מידע, המאוחסן בכונן הקשיח של המחשב שלכם לצורך תיעוד מידע. "מגדלור" הינו קובץ קטן הממוקם בדף אינטרנט או בדואר האלקטרוני, אשר יודע לעדכן על הכניסה והשימוש שלכם לדף האינטרנט או לדואר האלקטרוני. 
 
אנו משתמשים בעוגיות ובמגדלורים על מנת לאפשר את הפעילות הטכנית של האתר, לנהל את ההתחברות שלכם לחשבון המשתמש שלכם, ככל שישנו, ולצורך איסוף "נתוני יומן". 
באפשרותכם לשנות את הגדרות הדפדפן שלכם כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בעוגיות או שתשלח אליכם הודעה טרם השימוש. יחד עם זאת, חסימת השימוש בעוגיות עשויה למנוע מכם להשתמש באתר. 
 
האתר עשוי להכיל שימוש בעוגיות או במגדלורים לצורך קבלת שירותים אשר ניתנים על – ידי ו\או בבעלות צדדים שלישיים – מדיניות הפרטיות אינה כוללת שימוש מעין זה,  ולנו – אין גישה ו\או שליטה על עוגיות ומגדלורים בשימוש צדדים שלישיים כאמור.
 
אנו עשויים גם להשתמש בעוגיות המנוהלות על ידי צדדים שלישיים לצורך ניתוחי אתרים, השוואות וניהול שגיאות. בעת השימוש בפלטפורמה באמצעות הדפדפן שלכם נעשית התאמה של הגדרות הדפדפן כך השימוש בעוגיות מתאפשר. הנכם מאשרים בזאת להתמקדות בבית לעשות שימוש בעוגיות ובמגדלורים למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות על מנת לאפשר לכם חווית משתמש מלאה. 
 
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לאפשר לכם חווית משתמש מיטיבה. ללא השימוש בהן לא הייתה לנו אפשרות לבצע פעולות שונות כמו למשל: לשמור את העדפות שלכם. 
העוגיות בהן אנו משתמשים לא שומרות מידע אישי כגון: שמכם, כתובת או נתוני אשראי והן אינן יכולות להזיק למחשב שלכם.
 
המידע, אשר אנו אוספים באמצעות העוגיות האלו נועד אך ורק לצורך שיפור הפלטפורמה וחווית המשתמש שלכם – ובשום מקרה לא כדי לזהות אתכם, ואנו לא נעביר ו\או נמכור את המידע הזה לצדדים שלישיים.
 

דיוור ישיר

התמקדות בבית תשמח לשלוח לכם דואר אלקטרוני בקשר עם תכנים חדשים, אשר מתפרסמים באתר, שירותים חדשים, וכן מידע פרסומי ושיווקי.
דיוורים מסוג זה ישלחו אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם המפורשת לדיוור כאמור. הנכם יכולים בכל עת לחזור בכם מהסכמה כאמור ולהפסיק את הדיוורים על ידי שליחת בקשה אלינו להסרתכם מרשימת התפוצה בכתובת homefocusing@gmail.com.
 

חשוב לנו שתכירו את הזכויות שלכם על פי חוק:

 
> אתם רשאים בכל עת לבקש מאתנו, כמפורט לעיל, להפסיק לקבל הודעות על מבצעים הצעות, עדכונים ואירועים;
> אתם יכולים לחזור בכם מהסכמה כאמור;
> הנכם זכאים לקבל מידע ברור ומובן לגבי האופן בו אנו משתמשים במידע האישי שלכם ועל זכויות שעומדות לרשותכם בקשר לכך. מדיניות הפרטיות היא דוגמא לכך;
> יש לכם זכות לבקש את תיקון המידע האישי שלכם אם הוא שגוי הוא חלקי;
> יש לכם זכות, בנסיבות מסוימות, לקבל את המידע האישי שלכם המוחזק אצלנו, בפורמט מקובל ונגיש, אשר ניתן להעברה לצדדים שלישיים;
> יש לכם זכות לבקש את מחיקת ו\או השמדת המידע. זכות זו עשויה להיות מוגבלות למידה הנדרשת לצורך עמידתנו בחובות החוקיות והחוזיות שלנו.
 
 
דילוג לתוכן